วงเงินประกันตัว หลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวในศาล

Last updated: 4 ธ.ค. 2566  |  626 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วงเงินประกันตัว หลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวในศาล

 

              วงเงินหลักทรัพย์ในการประกันตัวในศาล

              การประกันตัวในศาลนั้นจะต้องกระทำโดยติดต่อที่แผนกประชาสัมพันธ์ของศาลเพื่อขอประกันตัว โดยหลักทรัพย์ที่ใช้ในการขอประกันตัวนั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น เงินสด ที่ดินหรือพนักงานราชการหรือผู้มีตำแหน่งประกันตัวให้ ซึ่งการประกันตัวที่ใช้มากที่สุด ก็คือการขอประกันตัวด้วยเงินสด โดยวงเงินการขอประกันตัวจะเป็นไปตามตารางวงเงินประกันตัวด้านล่างนี้ แต่อัตราวงเงินประกันตัวดังกล่าวใช้อ้างอิงเป็นพื้นฐานเท่านั้น เพราะอัตราวงเงินประกันตัวของแต่ละศาลมีความแตกต่างกันบ้าง แต่จะแตกต่างกันไม่มากนัก หรือผู้ที่จะขอประกันตัวก็สามารถจะทำคำร้องยื่นต่อศาลขอประกันตัวในวงเงินที่แตกต่างกันไปจากนี้ได้

 

               ตารางสรุปวงเงินประกันตัวโดยเรียงตามมาตราในประมวลกฎหมายอาญา

 

มาตรา ข้อหาความผิดวงเงินประกันตัว(บาท)
135กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด40,000
136ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน30,000
137แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน20,000
138

(1) ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน

(2) โดยใช้กำลังประทุษร้าย

30,000

40,000

139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน80,000
140(1) มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
(2) อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
(3) มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
90,000
150,000
150,000
141ถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย40,000
142ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ50,000
143คนกลางเรียกรับสินบน90,000
144ให้สินบนเจ้าพนักงาน90,000
145แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน30,000
146สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงาน30,000
147เจ้าพนักงานยักยอก300,000
148เจ้าพนักงานข่มขืนใจ500,000
149เจ้าพนักงานรับสินบน500,000
150เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ300,000
151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต300,000
152เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย120,000
153เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย120,000
154เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้300,000
155เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน300,000
156เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี300,000
157เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ120,000
158เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย100,000
159เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน90,000
160เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ90,000
161เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร120,000
162เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ100,000
163เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข90,000
164เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ90,000
165เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง30,000
166

(1) เจ้าพนักงานละทิ้งงาน

(2) ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน

90,000

120,000

167ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม100,000
168ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ10,000
169ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด10,000
170ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี20,000
171ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน20,000
172แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา40,000
173แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา40,000
174

(1) แจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย

(2) เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น

40,000

100,000

175ฟ้องเท็จ90,000
177

(1) เบิกความเท็จ

(2) เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา

90,000

100,000

178แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ50,000
179ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ40,000
180นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี100,000
184ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ90,000
185ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล90,000
186ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ50,000
187ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา50,000
188ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม90,000
189ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด40,000
190

(1) หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

(2) ใช้กำลังประทุษร้าย

(3) ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดย
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด

50,000

90,000

120,000

191

 

(1) ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี

(2) ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป

(3) ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด
(4) ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
หลบหนี

90,000

100,000

120,000

150,000

192ให้พำนักผู้ที่หลบหนี80,000
197ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน20,000
198ดูหมิ่นศาล100,000
199ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ30,000
200 (1) เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
(2) ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ

100,000

300,000

201เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน500,000
202เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน500,000
203เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา80,000
204(1) เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
(2) ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิต

100,000

150,000

205ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท40,000
206เหยียดหยามศาสนา100,000
207ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา30,000
208แต่งกายเป็นพระภิกษุ30,000
209 (1) อั้งยี่
(2) ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า

100,000

120,000

210(1) ซ่องโจร
(2) สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต
10,000
60,000
214ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก80,000
215(1) มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย
(2) ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
(3) ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า
30,000
60,000
100,000
217วางเพลิงเผาทรัพย์100,000
218วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์500,000
220(1) ทำให้เกิดเพลิงไหม้
(2) ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218
100,000
500,000
221ทำให้เกิดระเบิด100,000
223ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย80,000
224

(1) ทำผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

(2) รับอันตรายสาหัส

500,000
400,000
225ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท100,000
226ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น90,000
227ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ90,000
228(1) ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น
90,000
100,000
229ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร90,000
230ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง100,000
231ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร100,000
232ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล100,000
234กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ90,000
237เอาของมีพิษเจืออาหาร120,000
238

(1) ทำผิดตามมาตรา 226 ถึง มาตรา 237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

(2) ได้รับอันตรายสาหัส

300,000
120,000
240ปลอมเงินตรา300,000
241แปลงเงินตรา300,000

242(1) ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด
(2) นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
100,000
100,000
244มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้150,000
245ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้120,000
246ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา200,000
249(1)ทำบัตรหรือโลหะธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย
(2) จำหน่ายโดยการนำออกใช้
30,000
80,000
250ปลอมดวงตราแผ่นดิน200,000
251ปลอมดวงตราทบวงการเมือง100,000
254ปลอมอากรแสตมป์100,000
255นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร120,000
256นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่40,000
257ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.25680,000
258ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ40,000
259กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ40,000
260ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม ม.258,25940,000
261ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว40,000
264ปลอมเอกสาร50,000
265ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ100,000
266ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์150,000
267แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ50,000
269ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ40,000
270ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า50,000
271หลอกลวงขายของ50,000
272เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า40,000
273ปลอมเครื่องหมายการค้า40,000
274เลียนแบบเครื่องหมายการค้า40,000
276(1) ข่มขืนกระทำชำเรา
(2) ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง
200,000
350,000
277(1) ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี
(2) ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี
(3) โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยอม
200,000
350,000
350,000
277 ทวิทำผิดตาม ม.276 วรรค 1 277 ววรรค 1-2 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
400,000
500,000
277 ตรีทำผิดตาม ม.276 ววรรค2 , 277 ววรรค 3 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
500,000
500,000
278อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี120,000
279(1) อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
(2) โดยใช้กำลังประทุษร้าย
120,000
150,000
280ทำผิดตาม มาตรา 278 มาตรา 279 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส
(2) ถึงแก่ความตาย
200,000
500,000
282(1) เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
(2) กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี
(3) กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
120,000
180,000
200,000
283(1) เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
(2) กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี
(3) กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี
200,000
350,000
500,000
283 ทวิ(1) พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป
(2) พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ไป
90,000
100,000
284พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 120,000
286ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี 300,000
288(1) ฆ่าผู้อื่น
(2) พยายามฆ่าผู้อื่น
500,000
300,000
289

(1) ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์

(2) พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์

500,000
300,000
290(1) ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
(2) มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289
180,000
200,000
291(1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
(2) รถยนต์ส่วนบุคคล
(3) รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
120,000
120,000
150,000
292ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน 100,000
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง 90,000
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย60,000 
295 ทำร้ายร่างกาย40,000 
296 ทำร้ายร่างกายมีเหตุฉกรรจ์40,000 
297 ทำร้ายให้บาดเจ็บสาหัส 120,000
298 ทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็ยสาหัสมีเหตุฉกรรจ์150,000 
299 ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส30,000 
300 (1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
(2) รถยนต์ส่วนบุคคล
(3) รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
50,000
100,000
120,000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก 80,000
302 (1) ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
(2) เป็นเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส
(3) เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
90,000
100,000
120,000
303 (1) ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
(2) เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
(3) เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
100,000
120,000
200,000
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี50,000 
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้50,000 
309 (1) ข่มขืนใจ
(2) ข่มขืนใจมีอาวุธ
(3) อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
80,000
90,000
100,000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 80,000
310 ทวิหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด 90,000
311(1) ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
(2) ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
(3) ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
30,000
120,000
50,000
312 เอาคนลงเป็นทาส100,000 
 312 ทวิ(1) กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(2) รับอันตรายแก่กาย
(3) รับอันตรายสาหัส
(4) ถึงแก่ความตาย
120,000
 
200,000
350,000
500,000
 312 ตรี(1) โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา
(2) ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
90,000
100,000
 313(1) เรียกค่าไถ่
(2) ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส
(3) ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย
400,000
450,000
500,000
 315คนกลางเรียกทรัพย์สิน350,000
 317(1) พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
(2) เพื่อหากำไร
180,000
200,000
 318 (1) พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี
(2) เพื่อหากำไร
150,000
180,000 
319  พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ150,000 
320 (1) พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
(2) เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
150,000
180,000
322  เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย 20,000
323  เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือ ได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่20,000 
324  เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่งวิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ20,000  
326หมิ่นประมาท30,000 
327หมิ่นประมาทผู้ตาย30,000 
328หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา50,000 
334ลักทรัพย์50,000 
335(1) ลักทรัพย์ อนุมาตราเดียว
(2) สองอนุมาตรา
(3) ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล
90,000
100,000
120,000
335 ทวิ(1) ลักพระพุทธรูป
(2) กระทำในวัด สำนักสงฆ์
150,000
180,000
336(1) วิ่งราวทรัพย์
(2) รับอันตรายแก่กาย
(3) รับอันตรายสาหัส
(4) ถึงแก่ความตาย
90,000
100,000
120,000
200,000
336 ทวิลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ150,000
337(1) กรรโชก
(2) ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ
90,000
100,000
338รีดเอาทรัพย์120,000
 339(1) ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
(2) เข้า ม.335 หรือทำต่อโค
(3) รับอันตรายแก่กาย
(4) รับอันตรายสาหัส
(5) ถึงแก่ความตาย
150,000
180,000
200,000
200,000
500,000 
 339 ทวิ(1) ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
(2) ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
(3) รับอันตรายแก่กาย
(4) รับอันตรายสาหัส
(5) ถึงแก่ความตาย
180,000
200,000
200,000
350,000
500,000 
 340(1) ปล้นทรัพย์
(2) มีอาวุธ
(3) รับอันตรายสาหัส
(4) โดยแสดงความทารุณ
(5) ถึงแก่ความตาย
200,000
300,000
400,000
400,000
500,000 
 340 ทวิ(1) ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
(2) ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
(3) มีอาวุธติดตัว
(4) รับอันตรายสาหัส
(5) โดยแสดงความทารุณ
(6) ถึงแก่ความตาย
 300,000
300,000
300,000
400,000
500,000
500,000
 341 ฉ้อโกง 50,000
342  ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น 90,000
343 (1) ฉ้อโกงประชาชน
(2) ต้องด้วย ม.342
90,000
100,000 
345  ฉ้อโกงค่าอาหาร5,000 
347  ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย 90,000
349  โกงผู้รับจำนำ40,000 
350  โกงเจ้าหนี้40,000  
352  ยักยอกทรัพย์40,000  
353  ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน40,000  
354  ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน90,000  
357 

(1) รับของโจร
(2) เพื่อค้ากำไร

(2) กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ

90,000
120,000 

180,000

 358 ทำให้เสียทรัพย์50,000 
 359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล90,000 
360  ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์90,000 
360 ทวิทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก120,000
362บุกรุก30,000
363ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์50,000
365บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์90,000

 

 


ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

แฟนเพจ FB : ทนายนิธิพล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

โทร : 095-453-4145 เวลาติดต่อจันทร์-เสาร์ 10.00น – 18.00น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้