ร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) ร้องขอเป็นผู้อนุบาล (คนไร้ความสามารถ) ทำอย่างไร

Last updated: 22 มิ.ย. 2566  |  5946 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) ร้องขอเป็นผู้อนุบาล (คนไร้ความสามารถ) ทำอย่างไร

                ร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ทำอย่างไร

                การร้องขอเป็นผู้พิทักษ์หรือร้องขอเป็นผู้อนุบาล จะต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตพื้นที่ ซึ่งสำหรับผู้ไร้ความสามารถ ผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนจะเป็นผู้อนุบาล หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนคือผู้พิทักษ์ โดยจะมีความแตกต่างกันในบางประการ ซึ่งผู้อนุบาลสามารถจัดการแทนผู้ไร้ความสามารถได้ทั้งหมด แต่ผู้เสมือนไร้ความสามารถจะจัดการแทนได้บางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งในส่วนความแตกต่างระหว่างคนไร้ความสามารถกับเสมือนไร้ความสามารถ หรือระหว่างผู้อนุบาลกับผู้พิทักษ์ทางสำนักงานทนายความของเราก็ทำบทความแยกต่างหากในภายหลัง

               ซึ่งการร้องขอเป็นผู้พิทักษ์หรือร้องขอเป็นผู้อนุบาล ลักษณะจะคล้ายกับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งหากไม่มีผู้ใดคัดค้านการร้องขอเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์คดีจะเสร็จไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเท่านั้น แต่หากมีผู้ใดมาคัดค้านการร้องขอเป็นผู้พิทักษ์หรือร้องขอเป็นผู้อนุบาล ก็จะถือเป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทโต้แย้งกันและจะใช้ระยะเวลานานยิ่งขึ้นกว่าศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

               ซึ่งขั้นตอนการร้องขอเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลมีดังต่อไปนี้

               ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างตัวผู้ร้องขอกับผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถดังกล่าว เช่นเป็น คู่สมรสกัน เป็นบุตรของพ่อ หรือเป็นพ่อแม่ของลูก เป็นต้น พร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถเรียบร้อยแล้ว และเมื่อมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ก็นัดปรึกษากับทนายความ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทนายดำเนินคดีให้แบบเต็มรูปแบบ หรือให้ทนายความร่างคำร้องและเตรียมเอกสารให้ก็ตาม เพราะการร้องเป็นผู้พิทักษ์หรือร้องขอเป็นผู้อนุบาลในศาลควรจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากทนายความที่มีความชำนาญในกฎหมายเรื่องกฎหมายครอบครัว หากทำผิดพลาดแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามก็จะส่งผลเสียแก่คดีได้ คุณควรติดต่อทนายความที่เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารและกระบวนการที่เหมาะสมต่อคดีของคุณ

            ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมเอกสารทั้งหมดตามที่ทนายได้แจ้งในส่วนที่ยังขาดอยู่ซึ่งแต่ละคดีเอกสารที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและบริบทที่ไม่เหมือนกัน

            ขั้นตอนที่ 3: เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ทนายความก็จะเตรียมร่างคำร้องพร้อมกับบัญชีระบุพยาน เพื่อเตรียมยื่นต่อศาลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อคดีของคุณ

            ขั้นตอนที่ 4: ยื่นคำร้องให้ศาล และชำระค่าธรรมเนียมศาล เมื่อทนายความยื่นคำร้องต่อศาลเรียบร้อยแล้ว ศาลก็จะกำหนดวันนัดเพื่อไต่สวนคำร้องว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลหรือไม่ และจะมีผู้ใดมาคัดค้านการร้องขอเป็นเป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้อนุบาลหรือไม่ในวันนัดของศาล

            ขั้นตอนที่ 5: หากเป็นรูปแบบของสำนักงานทนายนิธิพล ก็จะมีการนัดซ้อมถามตอบกับลูกความก่อนถึงวันนัดไต่สวนคำร้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกความต่อศาลและประเมินข้อผิดพลาดและเน้นแก้ไขจุดที่ผิดพลาดเพื่อให้วันนัดไต่สวนคำร้องไม่ติดปัญหาอะไรหรือหากมีก็ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกำหนดนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ ก่อนถึงวันนัดไต่สวนคำร้อง

            ขั้นตอนที่ 6: เมื่อถึงวันนัดไต่สวนคำร้อง หากไม่มีผู้ใดมาคัดค้านก็ดำเนินการไต่สวนคำร้องไปได้ทันที โดยทนายจะถามคำถาม และลูกความตอบคำถามตามที่ได้ซักซ้อมกันไว้ เมื่อเบิกความเสร็จแล้ว ศาลก็จะแถลงให้เป็นเป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้อนุบาล จากนั้นก็รอเซ็นเอกสาร และถือว่าเสร็จสินกระบวนการ เหลือเพียงรอให้คัดคำสั่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้อนุบาล และรอให้ครบ 1 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง เพื่อขอคัดหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากที่ศาล เมื่อถึงกระบวนการนี้ก็ถือว่าคดีจบเรียบร้อยแล้ว และนำคำสั่งศาลไปติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหรือใช้แสดงเพื่อผู้อื่นเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้

            แต่หากมีผู้อื่นมาคัดค้านในวันนัดไต่สวนคำร้อง ซึ่งผู้ที่จะคัดค้านต้องเตรียมคำคัดค้านมายื่นต่อศาลด้วยและต้องมีทนายความ ซึ่งเมื่อมีการคัดค้านเรียบร้อยแล้ว การไต่สวนคำร้องก็จะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่น และเมื่อถึงวันนั้นก็จะต้องมีการเบิกความของแต่ละฝ่ายและถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักของพยานกันอีกที หลังจากนั้นศาลจะมีคำสั่งว่าจะให้ใครเป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้อนุบาลอีกที

            หากคุณต้องการทนายความเพื่อช่วยเหลือในการร้องขอเป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้อนุบาลจนกว่าศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือต้องการให้ทนายความร่างคำร้องและเตรียมพยานหลักฐานกับประกอบคำร้องให้และนำไปยื่นต่อศาลอีกที สามารถติดต่อให้สำนักงานทนายความของเราดำเนินการช่วยเหลือในคดีของคุณได้ ซึ่งค่าดำเนินการในการร่างคำร้องและเตรียมเอกสารจะมีค่าดำเนิการอยู่ที่หลักพันเท่านั้น ส่วนการว่าจ้างทนายแบบเต็มรูปแบบก็จะประเมินจากความยากง่ายของคดีอีกที ซึ่งสำนักงานกฎหมายของเราพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ โดยคุณสามารถติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับ
ทนายนิธิพล ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมาย

แฟนเพจ : ทนายนิธิพล ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมาย

โทร : 095-453-4145 เวลาติดต่อจันทร์-เสาร์ 10.00น – 18.00น

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้